ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
โทร.0864563011
-

ม.1
ระดับชั้น ม.1 รอบทั่วไป

ม.4
ระดับชั้น ม.4 รอบทั่วไป